публикуване на отчетите за 2011
ВАЖНО: АНТИСПАМ ВЪПРОСЧЕ
Болничен лист, издаден от друг град
#JobOffer / Обява за работа
Търся ТРЗ с опит с Омекс
 
Дървовиден изглед |  Плосък изглед Нова тема
ОСИГУРОВКИ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ В ДЗЗД
От:ДЕНИЦА , 09.01.2007 10:49
Отговори Цитирай

Необходимо ли е съдружниците в ДЗЗД да се самоосигуряват

Re: ОСИГУРОВКИ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ В ДЗЗД  (Re: ДЕНИЦА)
От:MoRdoc , 09.01.2007 18:38
Отговори Цитирай

любопитно тука: http://www.mlsp.government.bg/bg/faq/lis­ting.asp?catid=16&offset=1790

в Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина - за обхвата в чл.1 ал.1.

в КСО чл.4 ал.3 т.2 (изм. доп. ДВ бр. 105/2006 г.) лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества

Не знам да има нова Наредба но ако го съотнесем това дето е в КСО, излиза че не само е необходимо........

Re: ОСИГУРОВКИ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ В ДЗЗД  (Re: ДЕНИЦА)
От:надя , 29.01.2007 10:19
Отговори Цитирай

а аз споря с един колега. случая е следния:
две ЕТ-та, образуват ДЗЗД, собствениците назначени по ТД и се осигуряват на основание ТД. като сомоосигуряващи лица не следвало да се осигуряват

Re: ОСИГУРОВКИ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ В ДЗЗД  (Re: ДЕНИЦА)
От:MoRdoc , 29.01.2007 12:12
Отговори Цитирай

ами до сега беше така ако едно физ.лице е Собственик на ЕТ и Управител на ЕООД самоосигуряването става чрез ЕТ , ако разгледаме ДЗЗД -то като ЮЛ, то случая би бил аналогичен, но като се има впредвид нелогичните "събития" в последно време, нещо бих твърдял само ако го видя потвърдено с нормативен документ.

Re: ОСИГУРОВКИ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ В ДЗЗД  (Re: ДЕНИЦА)
От:MoRdoc , 18.02.2007 21:28
Отговори Цитирай

Наредбата излезе
Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани в чужбина (ДВ. бр.15 от 16 Февруари 2007 г.)
Раздел I.
Обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и на работещите без трудово правоотношение

Чл. 1. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 83 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., доп. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Задължението за осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1 - 4 от Кодекса за социално осигуряване - еднолични търговци, съдружници в търговски дружества, собственици на ЕООД, физически лица - членове на неперсонифицирани дружества, земеделски производители, лица, упражняващи по регистрация свободна професия или занаятчийска дейност, възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 83 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., доп. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Започването, прекъсването, възобновяването или прекратяването на трудовата дейност се установяват с декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП), подадена до компетентната териториална дирекция на НАП и подписана от самоосигуряващото се лице в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Видът на осигуряването се определя с декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на НАП, която се подава от самоосигуряващото се лице в компетентната териториална дирекция на НАП в 7-дневен срок от започването или от възобновяването на трудовата дейност.

(4) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Видът на осигуряването може да се променя за всяка календарна година, ако е подадена декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на НАП до края на януари на съответната календарна година.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) За лица, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност по регистрация, се считат тези, които упражняват дейност:

1. (доп. - ДВ, бр. 91 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) на основание на предварителна регистрация, определена с нормативен акт - нотариуси, адвокати, експерт-счетоводители; лицензирани оценители, експерти към съда и прокуратурата, медицински специалисти, застрахователни агенти по чл. 164, ал. 1 от Кодекса за застраховането и други;

2. като плащат патентен данък и не са еднолични търговци;

3. (отменена в частта й по чл. 1, ал. 4, т. 3 относно \"и съдебните кандидати по чл. 164, ал. 3 от Закона за съдебната власт\" с Решение № 8525 на ВАС - ДВ, бр. 8 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) като извършват професионална дейност на свой риск и за своя сметка - дейци на науката, културата, образованието, архитекти, икономисти, инженери, журналисти и други физически лица, упражняващи свободна професия, регистрирани с ЕИК по регистър БУЛСТАТ, извън тези по т. 1 и 2.

(6) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2003 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Лицата, на които е отпусната пенсия, в случаите, когато упражняват дейностите по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2, 4, 5 и 6 от Кодекса за социално осигуряване, се осигуряват по свое желание по предвидения с наредбата ред.

(7) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2000 г., отм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Едноличните търговци, земеделските производители и лицата, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност на основание на регистрация, внасят осигурителните вноски по сметка на съответната компетентна териториална дирекция на НАП, а осигурителните плащания се извършват от съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт (НОИ).
(2) (Доп. - ДВ, бр. 83 от 2000 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Физическите лица - съдружници в търговски дружества или собственици на ЕООД и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества, се осигуряват чрез дружествата. Осигурителните вноски се внасят в компетентната териториална дирекция на НАП поотделно за всеки месец и от всяко самоосигуряващо се лице, като в документите за внасянето им задължително се попълва и ЕГН на лицето.

(3) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Самоосигуряващите се лица, които извършват дейности на различни основания, внасят авансовите си вноски за едно от основанията по избор на лицето.

(4) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Окончателният размер на осигурителния доход на самоосигуряващите се лица се определя по данъчната декларация. Осигурителните вноски се внасят в размерите, определени за фонд \"Пенсии\" и за допълнително задължително пенсионно осигуряване в срока за подаване на данъчната декларация, като се изчисляват помесечно върху разликата между избрания осигурителен доход и средномесечния осигурителен доход за периода, за който е упражнявана дейността през предходната календарна година, но не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната календарна година.

(5) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2000 г., доп. - ДВ, бр. 19 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2003 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Земеделските производители, регистрирани в регистрите към областните дирекции \"Земеделие и гори\" по Закона за подпомагане на земеделските производители и тютюнопроизводителите, регистрирани по Закона за тютюна и тютюневите изделия, могат да внесат дължимите осигурителни вноски до 31 март на годината, следваща календарната година, за която се отнасят, само ако извършват единствено земеделска дейност и се осигуряват само за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт. Когато тези лица подлежат на осигуряване и на друго основание, те дължат ежемесечно осигурителните вноски по съответния предвиден ред.

(6) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2000 г., отм. с Решение на ВАС - ДВ, бр. 52 от 2001 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)Чл. 3. (1) Осигурителните вноски се внасят до 10-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят.
(2) Ако към 10-о число на месеца лицата се намират във временна неработоспособност, те могат да внесат осигурителните вноски до 10-о число на месеца, следващ месеца, през който е изтекъл срокът на неработоспособността.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Осигурителни вноски не се внасят от самоосигуряващите се лица, които са осигурени за всички осигурени социални рискове без трудова злополука и професионална болест и безработица за времето, през което са получавали парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и отглеждане на малко дете, и за периодите на временна неработоспособност, бременност и раждане и отглеждане на малко дете, през което не са имали право на парично обезщетение.

(4) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) Лицата, осигурени само за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт, дължат осигурителни вноски за периодите на временна неработоспособност или бременност и раждане.

(5) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2003 г.) Лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1 - 4 и ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване, осигурени само за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт, могат да внесат авансово дължимите месечни осигурителни вноски върху избрания осигурителен доход за определени от тях периоди през календарната година.Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2003 г.) Ако лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване работят по трудово правоотношение, осигурителните вноски за дейността им като търговци или упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност по регистрация се внасят върху избран осигурителен доход. Сборът от възнаграждението и осигурителния доход, върху които се внасят месечните осигурителни вноски, не може да бъде по-голям от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната календарна година.


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2003 г.) За лицата, работещи без трудово правоотношение, които не са осигурени на друго основание по чл. 4, ал. 1, 2 и ал. 3, т. 1 - 4 от Кодекса за социално осигуряване, през съответния месец се дължат осигурителни вноски върху полученото възнаграждение, ако месечният размер на възнаграждението е равен или по-голям от една минимална работна заплата за страната, след намаляването му с нормативно признатите разходи по Закона за облагане доходите на физическите лица.


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2003 г.) За лицата, работещи без трудово правоотношение, които са осигурени на друго основание по чл. 4, ал. 1, 2 и ал. 3, т. 1 - 4 от Кодекса за социално осигуряване, през съответния месец се дължат осигурителни вноски върху полученото възнаграждение независимо от неговия размер след намаляването му с нормативно признатите разходи по Закона за облагане доходите на физическите лица.


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Териториалните поделения на НОИ издават осигурителни книжки, в които се вписват осигурителният стаж, осигурителният доход, направените осигурителни вноски и изплатените парични обезщетения и помощи на:
1. лицата по чл. 4, ал. 1, т. 5 и 7 и ал. 3, т. 1 - 6 от Кодекса за социално осигуряване;

2. работници или служители, наети по трудов договор от осигурители, които не са еднолични търговци или юридически лица;

3. лицата - членове на управителни или контролни органи на юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, и на партии.

(2) Осигурителните книжки се издават по искане на лицето, подлежащо на осигуряване, а в случаите по ал. 1, т. 2 - по искане на осигурителя.

(3) Осигурителите вписват в осигурителните книжки периодите, през които лицата са подлежали на осигуряване.

(4) Осигурителните книжки се заверяват от длъжностно лице на териториалното поделение на НОИ при прекратяване на осигуряването или по искане на осигуреното лице за всяка календарна година до изтичане на следващата година.

(5) Осигурителните книжки на самоосигуряващите се лица се заверяват, при условие че са внесени осигурителните вноски по чл. 6, ал. 8 от Кодекса за социално осигуряване.Чл. 8. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 19 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., отм. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)


Чл. 9. (Отм. - ДВ, бр. 83 от 2000 г.)


Чл. 10. (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2003 г.)


Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2003 г.) (1) За лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 КСО при изплащане на възнаграждение за работа без трудово правоотношение осигурителни вноски не се внасят от възложителя на работата и не се удържат от възнаграждението.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2003 г.) Лицата по ал. 1 внасят осигурителни вноски върху доходите от работа без трудово правоотношение по реда на чл. 6, ал. 8 КСО.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2003 г.)Раздел II.
Обществено осигуряване на лицата, изпратени на работа в чужбина

Чл. 12. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 83 от 2000 г.) Българските граждани, работещи в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, се осигуряват задължително по българското законодателство за всички осигурени социални рискове.


Чл. 13. (1) (Доп. - ДВ, бр. 83 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2003 г.) Осигурителните вноски за работещите в чужбина по трудово правоотношение с български работодатели се внасят в съотношението по чл. 6, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване, а за работещите по служебни правоотношения са за сметка на държавния бюджет.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) Осигурителните вноски се внасят по сметка на ТД на НАП от изпращащата организация до 10-о число на всеки календарен месец, следващ месеца, за който се отнасят.

(3) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) Изпратените за участие в международни мисии по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи служители се осигуряват от работодателя в срока по ал. 2 за времето, през което ползват неплатен отпуск, с осигурителни вноски за сметка на държавния бюджет в размера за фонд \"Пенсии\" върху минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната календарна година за съответния период.

(4) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) Лицата по ал. 3 могат да се осигуряват по свое желание и за своя сметка върху избран осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната календарна година. Осигуряването се извършва чрез работодателя.

Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) Осигурителните вноски за лицата, се изчисляват върху левовата заплата и върху левовата равностойност на валутната заплата по курса на Българската народна банка към датата на плащането, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната календарна година.

Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2000 г., отм. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)


Чл. 16. (Нов - ДВ, бр. 83 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, могат да се осигуряват за своя сметка, като писмено декларират пред изпращащия посредник, който действа като осигурител за лицето, желанието да се осигуряват за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт върху избран осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната календарна година.

Чл. 17. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2003 г.) (1) Лицата, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи, могат да се осигуряват за своя сметка за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт върху избран месечен осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната календарна година.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Осигуряването на лицата по ал. 1 се извършва чрез българския държавен орган, който е дал съгласието си за изпращането им на работа в международен орган или организация.

Чл. 18. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2003 г.) Осигурителните вноски за лицата по чл. 16 и 17 се внасят до 10-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят, или авансово по реда на чл. 3, ал. 5.


Чл. 19. (Нов - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) На лицата по чл. 13, ал. 4, чл. 16 и 17 се издават осигурителни книжки. Осигурителните книжки се издават от териториалните поделения на НОИ по искане на организацията, чрез която се извършва осигуряването, като тя вписва периодите, през които лицата са подлежали на осигуряване.


Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Лицата, които са се осигурявали чрез българска организация - посредник за изпращане на работа в чужбина, могат да внасят осигурителни вноски до 1 януари 2001 г. по реда на отменения раздел IV от Наредбата за трудовите и осигурителните отношения на българските граждани, изпратени на работа в чужбина от български работодатели, приета с Постановление № 162 на Министерския съвет от 1992 г. (обн., ДВ, бр. 70 от 1992 г.; изм., бр. 25 и 85 от 1993 г., бр. 100 от 1994 г. и бр. 154 от 1998 г.).§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2003 г.) Наредбата се приема на основание чл. 4, ал. 7 от Кодекса за социално осигуряване и влиза в сила от 1 януари 2000 г.§ 3. (Доп. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., доп. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Контролът по изпълнението на наредбата се възлага на Националния осигурителен институт и Националната агенция за приходите, съобразно възложените им дейности.


Преходни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 221 ОТ 6 ОКТОМВРИ 2003 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ НА САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА И БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ НА РАБОТА В ЧУЖБИНА

(ОБН. - ДВ, БР. 91 ОТ 2003 Г.)
§ 10. (1) До 1 март 2004 г. включително лицата по чл. 17 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина могат да внесат осигурителни вноски върху избран месечен осигурителен доход между минималния и максималния размер на осигурителния доход за съответния период, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за периода от 1 януари 2000 г. до влизането в сила на постановлението.

(2) До 1 март 2004 г. включително участниците в международни мисии, изпратени по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи, могат да внесат за своя сметка осигурителни вноски в размера, определен за фонд \"Пенсии\" за периода от 1 януари до 14 октомври 2000 г. Осигурителните вноски се внасят чрез Министерството на вътрешните работи върху избран осигурителен доход от 2 до 10 минимални работни заплати за страната за периода от 1 януари до 14 октомври 2000 г.Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 292 ОТ 28 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
(ОБН. - ДВ, БР. 1 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2006 Г.)
§ 5. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2006 г.Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 24 ОТ 6 ФЕВРУАРИ 2007 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ НА САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА И БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ НА РАБОТА В ЧУЖБИНА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 30 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г.
(ОБН. - ДВ, БР. 15 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)
§ 11. Срокът за подаване на декларацията по чл. 1, ал. 4 за 2007 г. е до 28 февруари 2007 г. включително.§ 12. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2007 г.


.: Ново поколение икономически форум :.

Re: ОСИГУРОВКИ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ В ДЗЗД  (Re: ДЕНИЦА)
От:джули , 21.01.2009 16:57
Отговори Цитирай

би ли ми обяснил някой предимствата на ДЗЗД

Re: ОСИГУРОВКИ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ В ДЗЗД  (Re: ДЕНИЦА)
От:Дени , 23.04.2009 17:52
Отговори Цитирай

Здравйте. Искам да регистрирам ДЗЗД с още 1 човек. Аз съм студентка от 2005г. и съм с непрекъснати здравни осигуровки от тогава. След като си регистрирам ДЗЗД трябва ли отделно пак се се самоосигурявам или е достатъчн, че университета ме осигурява. А дргият човек има трудов договор в една фирма и също е осигурен. При него по същия начин ли сотят нещата?

Благодаря за отговора на този,който е наясно с този въпрос !!!

Re: ОСИГУРОВКИ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ В ДЗЗД  (Re: ДЕНИЦА)
От:кика , 16.08.2009 19:26
Отговори Цитирай

инвалид съм с 75% телк. мога ли да основа ДЗЗД с друг здрав човек? има ли сдружението данъчни облаги от това? какъв вид сдружение трябва да основа за да съм най-облекчена откъм задължения към държавата. Дейността ще е образователна и преводаческа. Моля ви за съвет. нямам собствена фирма не участвам в сдружения.

Re: ОСИГУРОВКИ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ В ДЗЗД  (Re: ДЕНИЦА)
От:Боцман , 28.09.2009 12:20
Отговори Цитирай

Съдружниците в ДЗЗД се осигуряват задължително ако изпълняват някаква трудова деиност/в друвеството/.Управителя/или представляващ фирмата-по регистрацията в Агенцията по вписванията/задължително се самоосигурява,другите съдружници само ако имат тр.деиност-за сега могът и те да се самоосигуряват-минимално на 260/но подават лично в НАП декларация/,могът и като упражняващи тр.деиност-на трудов договор съгласно минималният праг за длъжността/обикновенно е повече от тези 260 лв./

Re: Re: ОСИГУРОВКИ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ В ДЗЗД  (Re: Боцман)
От:Боцман , 28.09.2009 12:27
Отговори Цитирай

Мога да добавя само,че новите управляващи вероятно ще вдигнат минималният праг-от 260 на 420 лв..Ако стане така то вероятно минималните прагове/за съответните длъжностти/могът да са по-ниски.Примерно сега за продавач са 335 лв.-

Re: ОСИГУРОВКИ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ В ДЗЗД  (Re: ДЕНИЦА)
От:desi , 02.10.2009 19:13
Отговори Цитирай

sega kakto maja mi e sakraten ot rabota triabva li da se samoosiguriava i ako da na kolko, a po princip e sadrujnik v dzzd .firmata sa mu podgotili dokumentite za borsata tova vazmojno li e.

Re: ОСИГУРОВКИ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ В ДЗЗД  (Re: ДЕНИЦА)
От:Боцман , 04.10.2009 20:32
Отговори Цитирай

За Деси:Ако е само съдружник и не е имал трудова дейност/което значи не е осигуряван/ до момента в ДЗЗД-то,той ще ползва правото си на борсата.Ако е имал тр.дейност-съответно и тр.договор или самоосигуряване то това е невъзможно.Правото на борса е за тези който са съкратени и за 15 последни месеца имат 9 /пълни/месеца-по работни дни.С две думи,ако е само записан в ДЗЗД и няма тр.дейност и осигуряване може да ползва правото си на борса/като съдружник е участвал само с капитал и не упражнява лична тр.дейност/

Re: ОСИГУРОВКИ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ В ДЗЗД  (Re: ДЕНИЦА)
От:radost , 25.10.2009 18:18
Отговори Цитирай

iskam da popitam kato upravitel na dzzd triabva li sa se samososiguriavam kato slu4a za celta gtajdanski dogovor?

Re: ОСИГУРОВКИ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ В ДЗЗД  (Re: ДЕНИЦА)
От:Vankito , 26.10.2009 13:04
Отговори Цитирай

Цитат radost написа:
iskam da popitam kato upravitel na dzzd triabva li sa se samososiguriavam kato slu4a za celta gtajdanski dogovor?ако си собственик на ДЗЗД и извършваш дейност - самоосигуряване
ако си управител по ДУ или ДК - осигуряване по тоя договор

Re: ОСИГУРОВКИ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ В ДЗЗД  (Re: ДЕНИЦА)
От:сиско , 29.10.2009 13:00
Отговори Цитирай

аз искам да попитам ако си работя и ме осигоряват
към фирма но искам да си отворя дззд
трябва ли още веднъж да си внасям и аз осигуровки


Страници: първа напред  1  2  3  назад последна

Тема (Re: ДЕНИЦА):
Автор:

Мнение:
  
линк картинка Направи bold Направи italic Направи подчертано
помощ още икони 

всички права запазени © 2006 pitam.info
всичко за фотографията