публикуване на отчетите за 2011
ВАЖНО: АНТИСПАМ ВЪПРОСЧЕ
Търся ТРЗ с опит с Омекс
пенсиониране 2 категория труд
Наредба за касовите апарати
 
Дървовиден изглед |  Плосък изглед Нова тема
Новости и куриози от НАП
От:Стоян , 09.03.2007 16:56
Отговори Цитирай

Днес се сблъсках с поредните казуси на НАП. Представете си следния случай :
Земеделски производител - физическо лице, регистрирано по ДДС и осигурявано на 55 лв.
В една от многобройните поправки на закона за ДДС сътвориха поредния шедьовър - ако имаш ЕТ, макар и "замразено" от много години, обединяват Физическото лице и ЕТ-то и трябвало занапред да подавам Декларациите по ДДС с Булстата на ЕТ-то. Тоест все едно регистрират по ДДС неработещото му отдавна ЕТ. Днес занесох Декларацията по ДДС за Февруари и след като се мъчиха доста да я обработят, стигнаха до извода, че не трябвало да пиша вече Земеделски производител Иван Иванов Иванов с Булстата на ЕТ-то , самото име на ЕТ-то и Булстата на ЕТ-то. Но и по този начин засега не могат да ми обработят Декларацията........Ех, мъки, мъки......
Последва въпросът ми, щом занапред ще го тълкуваме все едно, че ЕТ-то му работи, върху каква сума ще го осигурявам като земеделски производител - досега беше върху 55, но щом ще е ЕТ, трябва ли върху 110 лв. Едната служителка каза, че май върху 220 лв трябва, а другата отговори, че и Хисарския поп не можел да ми отговори и , че им дотегнало от новости от които и те не знаят какво да отговорят.....
Та , ако някой може - да ми помогне - върху каква сума да го осигурявам и какво да пиша на платежните - ЕТ-то ли , физическото лице ли.......

Re: Новости и куриози от НАП  (Re: Стоян)
От:lansky , 09.03.2007 17:15
Отговори Цитирай

странно на един от семинарите споменаха че земеделските производители били "изгоряли" и вече и те са на 220 лева - но беше още към ноември месец и съвсем не беше ясно "кое как" - та нищо чудно да е права таз НАПаджийка с 220тте лева

Re: Новости и куриози от НАП  (Re: Стоян)
От:didah , 09.03.2007 17:30
Отговори Цитирай

Честно казано, май наистина не е ясно.Ок-регистрирано ЕТ-220 лв.Регистрирано физическо лице, но имащо и фирма?Мисля, че наистина не е ясно.Аз даже правих официално запитване по този въпрос, но толкова уклончиво отговориха, че нищо не разбрах

Re: Re: Новости и куриози от НАП  (Re: didah)
От:Стоян , 09.03.2007 18:00
Отговори Цитирай

А как да тълкувам Закона за Бюджета на ДОО за 2007 г. :
Чл. 8. Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2007 г.:
1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - съгласно приложение № 1;

2. минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица - 220 лв.;

3. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители - 110 лв.;

4. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, които упражняват само земеделска дейност - 55 лв.;

Re: Новости и куриози от НАП  (Re: Стоян)
От:MoRdoc , 09.03.2007 21:42
Отговори Цитирай

ДАНЪК ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ - ЗДДФЛ

"Клошарите в България също плащат данъци. От началото на годината за всеки килограм предадени от тях вторични суровини им се удържат 15%. Репортерският ни поглед тази седмица е към един от пунктовете за вторични суровини в София.

Те са извън класацията. Животът отдавна ги е изхвърлил зад борда. Те са досадниците, които загрозняват гледката, те са придадък на кофите за боклук. И едва ли животът може да ги унижи повече от това и по-лошо няма накъде. Има, има – им казала европейската 2007 година. И им наложила данък – 15% от жълтите стотинки, които взимат за вторични суровини" ............

източник: БНТ
целият текст тук

Re: Новости и куриози от НАП  (Re: Стоян)
От:didah , 10.03.2007 12:21
Отговори Цитирай

Върховният административен съд, петчленен състав, за да се произнесе взе предвид:
Предварителният въпрос, който петчленният състав трябва да разреши преди да се произнесе по същество, е за обхвата на проблеми, които могат да се решават чрез издаване на тълкувателни решения според чл. 261, ал. 2 АПК. Съгласно тази разпоредба случаите се свеждат до противоречиво разрешени от съда въпроси по приложението на закона. Следователно, повдигнатия в искането на Али Муртаза Садъков въпрос трябва да поставя проблем, който е получил противоречиво разрешение от съда по приложение на закона.
Земеделските производители подлежат на социално осигуряване за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт. Те се осигуряват на основание чл. 4, ал. 3, т. 4 КСО.
Съгласно § 1, т. 4 ДП на КСО земеделски производители са физически лица, които произвеждат растителна и/или животинска продукция, предназначена за продажба и са регистрирани по установения ред. В този кръг са включени всички земеделски производители, които са физически лица, включително и тези, които са еднолични търговци. В глава осма на Търговския закон едноличният търговец се определя като физическо, а не като юридическо лице. С регистрирането си като едноличен търговец физическото лице не придобива правосубектност, различна от тази, която притежава като физическо лице. Едноличният търговец не е отделен правен субект. Като физическо лице и като търговец той е единствен носител на права и задължения. Регистрирането на земеделските производители се извършва на основание Наредба № 3 от 29.01.1999 г. Съгласно чл. 3, ал. 1 от тази наредба физическите лица, включително едноличните търговци, които осъществяват земеделска дейност могат да се регистрират като земеделски производители. Следователно, няма никаква пречка едно физическо лице да се регистрира едновременно като едноличен търговец по реда на ТЗ и като земеделски производители съгласно Наредба № 3 от 1999 г.
За земеделските производители са създадени облекчени условия на осигуряване по § 5а ПЗР на КСО, поради което те заплащат по-малко осигуровки в сравнение с останалите самоосигуряващи се лица.
С тази разпоредба се дава възможност до 31 декември 2006 г. осигурителните вноски за земеделските производители, които упражняват само земеделска дейност, да се внасят върху осигурителен доход, който не е по-малък от 25 на сто от минималния месечен размер на осигурителния доход за страната. За тези лица, извършващи дейност единствено като земеделски производители, не се определя окончателен размер на осигурителния доход, съгласно чл. 9, ал. 7 КСО.
Едноличните търговци, регистрирани като земеделски производители, които извършват единствено земеделска дейност, подлежат на осигуряване по реда на § 5а РЗП на КСО, защото /както се посочи/ едноличните търговци не са изключени от категорията на земеделските производители.
Ако земеделските производители, едновременно с дейности като такива, упражняват дейност по трудови или нетрудови правоотношения или като самоосигуряващи се лица, те се осигуряват по реда на чл. 6, ал. 7, т. 2 КСО и не могат да ползват облекчения режим по § 5а ПЗР на КСО.
Макар и мултиплициран в двете административни дела на ВАС – VІ отделение и разрешен противоречиво от различните състави на съда, поставеният в искането на Али Муртаза Садъков въпрос касае изясняване и решаване на конкретен казус, по който не възниква принципно противоречие по прилагане на закона. Нещо повече, казусът има едно единствено разрешение независимо от факта дали физическото лице е регистрирано като земеделски производител или едноличният търговец е регистриран като земеделски производител. Изводът не може да се обобщи по отношение на всички физически лица или еднолични търговци, тъй като за всеки случай ще се изхожда от упражняваните дейности като земеделски производители, еднолични търговци, по трудови или нетрудови правоотношения и в зависимост от упражняваната дейност ще се определи режима на социалното осигуряване по § 5а ПЗР на КСО. Същевременно всеки подобен случай би се влиял от действащите към момента на възникването на социалното осигуряване нормативни актове, подложени на динамично развитие.
С оглед на обхвата от въпроси, които Общото събрание на втора колегия на ВАС е компетентно да разрешава с тълкувателни решения съгласно чл. 261, ал. 2 АПК, петчленният състав счита, че искането на Али Муртаза Садъков за издаване на тълкувателно решение не включва въпроси създали спор или намерили противоречиво разрешение от ВАС по приложението на закона, поради което същото следва да се отклони.

След много ровичкане открих това определение №1/08.02.2007 г. на ВАС.Според мен не подлежи на тълкуване.А според вас? Дано не ви писне да го четете

Редактирано от автора, 10.03.2007 12:21

Re: Новости и куриози от НАП  (Re: Стоян)
От:Мария , 10.03.2007 12:26
Отговори Цитирай

може ли да ми отговорите: Имам регисрирано ЕТ, което никога не е работило, просто преди 10-15 год. всеки регистрираше фирма. Сега работя на трудов договор, но имам и граждански договори. И аз от чие име следва да подам декларация: физ.лице или юрид.лице?

Re: Новости и куриози от НАП  (Re: Стоян)
От:didah , 10.03.2007 12:31
Отговори Цитирай

Мария, първо ЕТ-не е юридическо лице и второ-след последните брожения точно по този въпрос, май няма сигурен отговор.Всичко е в ръцете на НАП Според мен трябва като физическо лице Мария, но...зависи как ще погледнат НАП-аджиите

Re: Новости и куриози от НАП  (Re: Стоян)
От:MoRdoc , 10.03.2007 12:49
Отговори Цитирай

didah човека е питал и на моя форум
тук

Re: Новости и куриози от НАП  (Re: Стоян)
От:MoRdoc , 10.03.2007 17:19
Отговори Цитирай

Изх. № 24-00-845/10.05.2006 г.УКАЗАНИЕ ОТНОСНО СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ТЮТЮНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ


Съгласно разпоредбата на чл.4, ал.3, т.4 от КЗОО (в редакцията от 04.08.2000г. ДВ бр.64 от 2000г.) в кръга на осигурените лица за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт са земеделските производители. В § 1, точка 4 на ДР на КЗОО (в редакцията от 04.08.2000г., ДВ бр.64), законодателят е дал определение на този кръг осигурени лица – “земеделски производители са физическите лица, които произвеждат растителна и/или животинска продукция, предназначена за продажба, и са регистрирани по установения ред”.

Със ЗИД на КСО, обн. ДВ бр.112 от 2003г., са направени следните изменения и допълнения, отнасящи се до земеделските производители и тютюнопроизводители:

разпоредбата на чл.4, ал.3, т.4 е променена и придобива следната редакция: „регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители”.
С направеното допълнение в § 1, точка 4 на ДР на КСО е изменена дефиницията: "Регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители" са физическите лица, които произвеждат растителна и/или животинска продукция, предназначена за продажба, и са регистрирани по установения ред.
Земеделските производители се регистрират в Регистъра на земеделските производители, съгласно Наредба № 3 от 29.01.1999г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители. В разпоредбата на чл.3, ал. 1 на наредбата подробно са изредени лицата, които подлежат на регистрация в регистъра на земеделските производители.

Тютюнопроизводителите се регистрират, съгласно чл. 6 от Закона за тютюна и тютюневите изделия и чл.2, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона, в регистъра на общината. В срок до 20 февруари всяка година на регистрираните тютюнопроизводители се издава удостоверение за регистрация, което е за срок до 20 февруари вкл. на следващата година.

Земеделските производители и тютюнопроизводителите са обособени като отделна категория осигурени лица и социалното им осигуряване се подчинява на самостоятелен и привилигирован правен режим, регламентиран в следните разпоредби:
чл. 6, ал.7, т. 2 от КСО - дължимите авансово осигурителни вноски са върху месечен осигурителен доход между 50 на сто от минималния и максималния месечен размер на дохода определен със ЗБДОО за съответната година.


чл.6, ал.9 от КСО - Регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, произвеждащи непреработена растителна и/или животинска продукция, не определят окончателен размер на осигурителния доход за тази дейност. Осигурителните вноски за тези лица могат да се изплащат от фондове за подпомагане на земеделските производители по ред, определен от Министерският съвет (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.).


чл. 7, ал. 4 от КСО - регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, които извършват единствено земеделска дейност и се осигуряват само за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт, могат да внесат дължимите осигурителни вноски до 31 март на годината, следваща календарната година, за която се отнасят (чл. 7, ал. 4 от КСО - ДВ, бр. 64 от 2000 г., в сила от 1.08.2000 г., изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.).


осигурителните вноски за земеделските производители, които упражняват само земеделска дейност, са върху избран осигурителен доход от половин до 10 минимални работни заплати за страната (§ 5а. от ПЗР на КЗОО в редакцията от 04.08.2000г. ДВ бр.64 в сила от 01.08.2000г.). Във връзка с цитираните промени разпоредбата придоби следната редакция: До 31 декември 2006 г. осигурителните вноски за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, които упражняват само земеделска дейност, са върху осигурителен доход, който не е по-малък от 25 на сто от минималния месечен размер на осигурителния доход (изм., бр. 1 от 2002 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 104 от 2005 г.).


вземанията за невнесени осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване от регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители се събират с лихва в размер на основния лихвен процент на Българска народна банка за периода (чл.113, ал.2 от КСО – ДВ, бр.53 от 2004 год.)


Кои са регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, ползващи се от цитираните разпоредби?

Физическите лица – земеделски производители, тютюнопроизводители
Едноличните търговци – освен в това си качество те могат да притежават и качеството на земеделски производители и тютюнопроизводители. Съгласно член 56 от Търговския закон, ЕТ е физическо лице, вписано в търговския регистър. Ако това лице изпълнява изискванията на § 1, т.4 от ДР на КСО да произвежда растителна и/или животинска продукция, предназначена за продажба и е регистрирано по съответния ред, може да се възползва от привилигирования режим на социално осигуряване за земеделските и тютюнопроизводители.
Следва да уточним, че едноличният търговец, който е регистриран като земеделски производител, когато извършва и друга дейност по трудови или нетрудови правоотношения, или като самоосигуряващо се лице, не може да се възползва от превилигирования режим на социално осигуряване за обсъжданата категория лица. Земеделският производител, независимо от регистрацията му като едноличен търговец, за да ползва правата, дадени му от КСО, следва да се занимава само със земеделска дейност. В останалите случаи осигурителните вноски следва да бъдат изчислени по реда на чл.6, ал.7, т.2 от КСО.

С указателно писмо изх.№ 91-01-241/18.10.2000 год. на НОИ, е определен кръгът на земеделските производители, като от този кръг са изключени едноличните търговци.В работата си органите по приходите на НАП, следва да имат предвид изложеното по-горе и в кръга на земеделските производители да бъдат включени и ЕТ, извършващи единствено земеделска дейност.

В случаите, в които при извършване на ревизии органите по приходите констатират, че едноличен търговец, извършващ единствено земеделска дейност:

е внасял осигурителни вноски за ДОО по реда на чл.6, ал.7, т.2 от КСО считаме, че внесените от него суми са направени доброволно и при получаване на искане от ЕТ - земеделски производител за възстановяване на осигурителни вноски, с цел ползване на привилигирования режим на §5а от ПЗР на КСО, органите по приходите следва да постановят отказ, поради обстоятелството, че лицето е упражнило едно свое диспозитивно право – правото само да избере осигурителния доход, върху който да внесе авансово осигурителни вноски.
е внасял осигурителни вноски за ДОО по реда на §5а от ПЗР на КСО, считаме, че вноските са направени законосъобразно.
не е внасял осигурителни вноски за ДОО - при извършване на ревизии от органите по приходите, следва да се приложи разпоредбата на §5а от ПЗР на КСО.


В подкрепа на изложеното са и решения № 9969/15.11.2005г., 10378/24.11.2005г., 11472/20.12.2005 год., на Върховния административен съд, VІ-то отд.
М. МУРГИНА:


ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП


Тема (Re: Стоян):
Автор:

Мнение:
  
линк картинка Направи bold Направи italic Направи подчертано
помощ още икони 

всички права запазени © 2006 pitam.info
всичко за фотографията