публикуване на отчетите за 2011
ВАЖНО: АНТИСПАМ ВЪПРОСЧЕ
Болничен лист, издаден от друг град
#JobOffer / Обява за работа
Търся ТРЗ с опит с Омекс
 
Дървовиден изглед |  Плосък изглед Нова тема
тест по счетоводство
От:kaloian , 12.10.2008 20:53
Отговори Цитирай

Привет,бихте ли ми дали отговори на тези въпросчета?
Благодаря предварително!
1. В какъв срок се издава фактура, при положение че фирмата е регистрирана по ЗДДС?

2. При получаване на авансово плащане от клиент в какъв срок от получаване на авансовото плащане се издава фактура?

3. Какъв документ се издава при разваляне на сделка или при връщане на сума на клиент, за която сделка или сума преди това сме му издали фактура? В какъв срок се издава този документ?

4. Какъв документ се издава при увеличаване сумата по дадена сделка, ако преди това сме издали на клиента фактура за тази сделка? В какъв срок се издава този документ?

5. Кога се издава проформа фактура и с каква цел се издава?

6. При извършено плащане в полза на доставчик в какъв срок той следва да ни издаде фактура?

7. Какви са основните изисквания за водене на касова книга?

8. При какви случаи се пускат фискални бонове от касовият апарат?

9. В случай, че клиент плати чрез дебитна карта следва ли да се издава фискален бон?

10. Какви са необходимите документи за сключване на трудов договор съгласно Наредбата за сключване на трудов договор?

11. Трябва ли служител да представи издадения му болничен лист на работодателя? Ако трябва в какъв срок и кой изплаща на служителя обезщетението?

Re: тест по счетоводство  (Re: kaloian)
От:krispi , 12.10.2008 21:17
Отговори Цитирай

1.четеш закона за ддс и правилника по прилагане на ЗДДС-това за въпросите свързани с фактурите
2.за документите за сключване на ТД-намираш наредбата, тя е половин страница и там са изброени
3.за болничните листове -КСО-глава 4, раздел 1 и Наредбата за медицинска експертиза на работоспособността.

Редактирано от автора, 12.10.2008 21:17

Re: тест по счетоводство  (Re: kaloian)
От:lansky , 13.10.2008 09:55
Отговори Цитирай

странен тест - доста е обвързан с практиката - кой и защо ти го задава?

Re: тест по счетоводство  (Re: kaloian)
От:didah , 13.10.2008 10:09
Отговори Цитирай

Лански, ми сигурно ще кандидатства за счетоводител.На мен на такова ми намирисва

Re: тест по счетоводство  (Re: kaloian)
От:lansky , 13.10.2008 10:12
Отговори Цитирай

защото на повечето въпроси има по повече от един верен отговор )))

Re: тест по счетоводство  (Re: kaloian)
От:kaloian , 13.10.2008 10:54
Отговори Цитирай

Благодаря на криспи за съвета,макар че неможах да намеря инфо за всички отговори,и все пак някой ако ги знае нека отговори.Теста е за работа и не е пълния вариант,някой ако го интересува мога да му го пратя!

Re: тест по счетоводство  (Re: kaloian)
От:lansky , 13.10.2008 10:55
Отговори Цитирай

е ако те вземат на работа, а ти не знаеш отговорите... после няма ли да е по сложно

Re: тест по счетоводство  (Re: kaloian)
От:didah , 13.10.2008 11:00
Отговори Цитирай

Калоян, съвсем добронамерено ти отговарям.Това са основни неща.Не е казус.Така, че отговорите са в законите.Ако се объркаш нещо,четейки-питай пак.

Re: тест по счетоводство  (Re: kaloian)
От:Neva , 23.10.2008 11:20
Отговори Цитирай

1. Какви са задължителните реквизити на първичния счетоводен документ – фактура?

1. наименование и номер, съдържащ само арабски цифри;
2. дата на издаване;
3. (изм. доп. ДВ бр. 63, ДВ бр. 105/2006 г.) наименование, адрес и номер за идентификация по чл. 84 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс на издателя и получателя;
4. предмет и стойностно изражение на стопанската операция;
5. име, фамилия и подпис на съставителя.

от ЗДДС
Чл. 114. (1) Фактурата задължително съдържа:
1. наименование на документа;
2. пореден десетразряден номер, съдържащ само арабски цифри, базиран на една или повече серии в зависимост от отчетните нужди на данъчно задълженото лице, който идентифицира фактурата уникално;
3. дата на издаване;
4. име и адрес на доставчика;
5. идентификационен номер по чл. 94, ал. 2 на доставчика, съответно номера по чл. 84 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс - когато доставчикът е нерегистрирано по този закон лице;
6. име, фамилия и подпис на съставителя;
7. име и адрес на получателя по доставката;
8. идентификационен номер по чл. 94, ал. 2 на получателя, съответно номера по чл. 84 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс - когато получателят е нерегистрирано по този закон лице, идентификационен номер за целите на ДДС - когато получателят е регистриран в друга държава членка, друг номер за идентификация на лицето, когато такъв се изисква съгласно законодателството на държавата, където е установен получателят;
9. количеството и вида на стоката, вида на услугата;
10. датата, на която е възникнало данъчното събитие на доставката, или датата, на която е получено плащането;
11. единичната цена без данъка и данъчната основа на доставката, както и предоставените търговски отстъпки и намаления, ако те не са включени в единичната цена;
12. ставката на данъка, а когато ставката е нулева - основанието за прилагането й, както и основанието за неначисляване на данък;
13. размера на данъка;
14. сумата за плащане, ако тя се различава от сумата на данъчната основа и на данъка;
15. обстоятелствата, които определят стоката като ново превозно средство - при вътреобщностна доставка на нови превозни средства.

2. В какъв срок се издава фактура, при положение че фирмата е регистрирана по ЗДДС?

Фактурата се издава задължително не по-късно от 5 дни от датата на възникване на данъчното събитие за доставката, а в случаите на авансово плащане - не по-късно от 5 дни от датата на получаване на плащането.

3. При получаване на авансово плащане от клиент в какъв срок от получаване на авансовото плащане се издава фактура?

в случаите на авансово плащане - не по-късно от 5 дни от датата на получаване на плащането.

4. Какъв документ се издава при разваляне на сделка или при връщане на сума на клиент, за която сделка или сума преди това сме му издали фактура? В какъв срок се издава този документ?
От ЗДДС
Дебитни и кредитни известия
Чл. 115. (1) При изменение на данъчната основа на доставка или при развалянето на доставка, за която е издадена фактура, доставчикът е длъжен да издаде известие към фактурата.
(2) Известието се издава задължително не по-късно от 5 дни от възникване на съответното обстоятелство по ал. 1.
(3) При увеличение на данъчната основа се издава дебитно известие, а при намаление на данъчната основа или при разваляне на доставки - кредитно известие.
(4) Освен реквизитите по чл. 114 известието към фактурата задължително съдържа и:
1. номера и датата на фактурата, към която е издадено известието;
2. основанието за издаване на известието.
(5) Известието се издава най-малко в два екземпляра - за доставчика и за получателя.
(6) При прекратяване или разваляне на договор за лизинг по чл. 6, ал. 2, т. 3 доставчикът издава кредитно известие за разликата между данъчната основа на доставката по чл. 6, ал. 2, т. 3 и сумата, която задържа въз основа на договора, без данъка по този закон.
5. Какъв документ се издава при увеличаване сумата по дадена сделка, ако преди това сме издали на клиента фактура за тази сделка? В какъв срок се издава този документ?
6. Кога се издава проформа фактура и с каква цел се издава?

7. При извършено плащане в полза на доставчик в какъв срок той следва да ни издаде фактура?

не по-късно от 5 дни от датата на получаване на плащането.

8. Какви са основните изисквания за водене на касова книга?
ОТЧЕТНОСТ НА ОБОРОТИТЕ ОТ ИЗВЪРШЕНИ ПРОДАЖБИ
Чл. 39. (1) Лицето по чл. 3 отпечатва пълен дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет за всеки ден, през който в устройството са регистрирани продажби.
(2) Лицето по чл. 3 съхранява отчетите по ал. 1 в хронологичен ред в прономерована и прошнурована книга за дневните финансови отчети за календарната година, водена в единствен екземпляр за всяко ФУ и съдържаща страници за всеки календарен ден. На първа страница на книгата се отразяват данните на лицето по чл. 3, наименованието и адресът на търговския обект, описват се кочаните с касови бележки и данни от въвеждане в експлоатация, индивидуалните номера на ФУ, както и промените на данните в деня на настъпване. Книгата се съхранява в търговския обект.
(3) Дните, в които търговският обект не е работил, се вписват в книгата по ал. 2 с текст "неработен ден", удостоверено с подпис.
(4) Дните, в които не са регистрирани продажби, подлежащи на регистрация, се вписват в книгата по ал. 2 с текст "няма регистрирана продажба" за съответната дата, удостоверено с подпис.
(5) В случай на загубване, кражба, унищожаване на ФУ и/или на книгата лицето по чл. 3 е длъжно в срок до 3 работни дни от настъпване на събитието да уведоми за това компетентната ТД на НАП, а в случаите, свързани с ФУ - и сервизната фирма.
Чл. 40. (1) Лицето по чл. 3 при работа с касови бележки от кочан на страницата за съответната дата в книгата по чл. 39, ал. 2 вписва началния и крайния номер на издадените касови бележки за деня и общия оборот, изчислен въз основа на всички тях, както и текст, указващ причината:
1. ремонт на ФУ - "ремонт";
2. спиране на захранващото напрежение за определен период - "спиране на напрежението", начален и краен час на периода;
3. кражба на ФУ - "кражба";
4. експертиза на ФУ от БИМ - "експертиза".
(2) При повреда на ФУ, водеща до нулиране на оперативната памет ("НУЛИРАН RAM"), лицето по чл. 3 вписва на страницата за съответната дата в книгата по чл. 39, ал. 2 данните по ал. 1 и оборота, изчислен по контролната лента от последния записан във фискалната памет дневен финансов отчет до настъпване на повредата.
(3) Времето, през което ФУ е било в ремонт, се доказва пред органите по приходите чрез вписаните от сервизната фирма данни за ремонта в паспорта на устройството и вписаните данни за ремонта в книгата за дневните финансови отчети от лицето по чл. 3.
(4) Ремонт без направено вписване в паспорта на ФУ от сервизния техник не се признава от органа по приходите, съответно лицето по чл. 3 се санкционира със санкцията за неизползване на ФУ за времето на ремонта.
Чл. 41. (1) В 7-дневен срок след изтичане на всеки месец и година лицето по чл. 3 отпечатва съкратен отчет на фискалната памет на всяко устройство в обекта за съответния период.
(2) Отчетите по ал. 1 се съхраняват в книгата за дневните финансови отчети на всяко устройство на страницата за датата на последния ден от периода.

9. При какви случаи се пускат фискални бонове от касовият апарат?

Чл. 3. (1) Всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (ФУ), освен когато плащането се извършва по банков път.
(2) Лице, което извършва продажби на течни горива чрез средства за измерване на разход, е длъжно да регистрира и отчита продажбите на течни горива чрез издаване на фискална касова бележка от ЕСФП, включително за платените по банков път.
Чл. 4. Не е задължено да регистрира извършваните от него продажби в търговски обект чрез ФУ лице, което извършва следните дейности:
1. продажби във или от търговски обекти, специализирани само за вестници и списания;
2. продажби на собствена и непреработена селскостопанска продукция от физически лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, с изключение на продажби във или от търговски обекти в лицензираните стокови борси и тържища или закрити помещения, като магазин, склад или други подобни;
3. продажби на билети или други удостоверителни знаци за услуги (квитанция, талон и др.), които съдържат трайно вписана при отпечатването номинална стойност и най-малко два защитни елемента върху хартията и/или при печата, и са отпечатани по реда на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа, приета с Постановление № 289 на Министерския съвет от 1994 г. (обн., ДВ, бр. 101 от 1994 г.; изм. и доп., бр. 38 от 1995 г.; изм., бр. 73 от 1998 г., бр. 8 от 2001 г.);
4. продажби на самолетни билети;
5. продажбата на вещи и извършването на услуги, свързани с осъществяването на религиозна, социална, образователна и здравна дейност от Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията;
6. дейност на наемодатели - физически лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, включително отдаващите под наем складови помещения;
7. упражняване на занаят по смисъла на Закона за занаятите, с изключение на автомонтьорство и автосервизни услуги и при условие че лицата са занаятчии - пенсионери по инвалидност или за изслужено време и старост, които извършват услугите с личен труд и не са търговци по смисъла на Търговския закон;
8. дейност на лица, упражняващи свободна професия;
9. продажби във или от търговски обекти, намиращи се в населени места с брой на лицата с постоянен адрес под 300 души и разположени във високопланински и труднодостъпни места, с изключение на курортите.
Чл. 5. Не са задължени да издават фискални касови бележки:
1. държавата, държавните и местните органи за всички извършвани от тях дейности или доставки в качеството им на орган на държавна или местна власт, за които последните не са данъчно задължени лица по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС);
2. банките, когато извършват банкови или валутни сделки; финансовите къщи, когато извършват сделки с чуждестранна валута по безкасов начин, както и лицата, извършващи търговска дейност с предмет съгласно чл. 1, ал. 1, т. 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11 и 12 от Търговския закон.

10. В случай, че клиент плати чрез дебитна карта следва ли да се издава фискален бон? - да
11. В какъв срок се пуска месечен отчет от касовия апарат?

Чл. 41. (1) В 7-дневен срок след изтичане на всеки месец и година лицето по чл. 3 отпечатва съкратен отчет на фискалната памет на всяко устройство в обекта за съответния период.

12. Какъв е процентът на осигуровките – социални и здравни осигуровки за лица по трудов договор, родени преди 1960г. и за родените след 1960 г. за 2008г.? В какво съотношение се разделят осигуровките между работник и работодател за 2008г.?

Осигурителни вноски и осигурителен доход
Чл. 6. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 64 от 2000 г., изм., бр. 1 от 2002 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2004 г., бр. 104 от 2005 г.) Размерите на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване са, както следва:

1. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2007 г.) 26,5 на сто и вноската по т. 8 - за лицата, работещи при условията на III категория труд, които са осигурени за всички осигурени социални рискове;

2. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2007 г.) 29,5 на сто и вноската по т. 8 - за лицата, работещи при условията на I и II категория труд, които са осигурени за всички осигурени социални рискове;

3. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2007 г.) 29,5 на сто и вноската по т. 8 - за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 4 и следователите по Закона за съдебната власт , които са осигурени за всички осигурени социални рискове;

4. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2007 г.) 25,5 на сто и вноската по т. 8 - за лицата, осигурени за всички осигурени социални рискове без безработица; ако тези лица работят при условията на I и II категория труд, осигурителната вноска е 28,5 на сто и вноската по т. 8;

5. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2007 г.) 22 на сто и вноската по т. 8 - за лицата, осигурени за инвалидност, старост и смърт и за трудова злополука и професионална болест; ако тези лица работят при условията на I и II категория труд, осигурителната вноска е 25 на сто и вноската по т. 8;

6. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2007 г.) 25,5 на сто - за лицата, осигурени за всички осигурени социални рискове, без трудова злополука и професионална болест и безработица;

7. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2007 г.) 22 на сто - за лицата, осигурени за инвалидност, старост и смърт;

8. от 0,4 до 1,1 на сто за трудова злополука и професионална болест, определени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година по групи основни икономически дейности.

6. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г.) 2008 г. - 60:40;

13. В какъв срок се внасят осигуровките за съответния месец?

Ред за внасяне на осигурителните вноски (Загл. изм. - ДВ, бр. 1 от 2002 г.)
Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2002 г.) Осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, които са за сметка на осигурителите, се внасят едновременно с изплащането на дължимото възнаграждение или на част от него.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2002 г.) Осигурителните вноски за сметка на осигурените лица по чл. 4, ал. 1 се внасят при изплащане на дължимото възнаграждение.

(3) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г.) Когато възнагражденията са начислени, но не са изплатени, осигурителят внася осигурителните вноски по ал. 1 и 2 до края на месеца, през който е извършено начисляването.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2002 г., предишна ал. 3, бр. 105 от 2006 г.) Осигурителните вноски за самоосигуряващите се лица се внасят лично или чрез осигурителни каси до 10-о число на месеца, следващ месеца, за който се дължат.


14. Какъв е размерът на данък общ доход за 2008г.? Как се изчислява данък общ доход?

Размерът на дължимия данък се определя, като месечната данъчна основа по ал. 3 се умножи по данъчна ставка 10 на сто.
Месечната данъчна основа се определя, като облагаемият доход по чл. 24, начислен за съответния месец, се намалява с удържаните от работодателя задължителни осигурителни вноски, които са за сметка на физическото лице, по реда на Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване.

15. Лице е на трудов договор, родено е след 1960г., работи при условията на ІІІ-та категория труд и има основно месечно възнаграждение за месец януари 2008г. 500 лв., клас за професионален стаж – 6%. Каква е сумата за получаване, ако лицето е изработило целият месец януари?

16. Какви са необходимите документи за сключване на трудов договор съгласно Наредбата за сключване на трудов договор?
Чл. 1. За сключване на трудов договор са необходими:
1. личен паспорт или друг документ за самоличност, който се връща веднага;
2. документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен, когато такива се изискват за длъжността или работа, за която лице кандидатства;
3. документ за стаж по специалността, когато за длъжността или работата, за която лице кандидатства, се изисква притежаването на такъв стаж;
4. документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца;
5. свидетелство за съдимост, когато със закон или нормативен акт се изисква удостоверяването на съдебно минало;
6. разрешение от инспекцията по труда, ако лицето не е навършило 16 години или е на възраст от 16 до 18 години.
Чл. 2. Работодателят може да изисква представянето на други документи извън посочените в чл. 1, ако това е предвидено или произтича от закон или друг нормативен акт.
Чл. 3. Посочените в чл. 1 документи са необходими и при възникване на трудово правоотношение въз основа на избор или конкурс.
17. В какъв срок се уведомява Националната агенция за приходите за сключен трудов договор? - 3 дни

18. В какъв срок се уведомява Националната агенция за приходите при прекратяване на трудов договор? – 7 дни


Трябва ли служител да представи издадения му болничен лист на работодателя? Ако трябва в какъв срок и кой изплаща на служителя обезщетението? - 3 дни

19. Какви са ставките на данък добавена стойност съгласно действащия ЗДДС? - 20%, 7% за туристически услуги

20. В какъв срок се подава справка-декларация по ЗДДС? – 14 дата

Re: Re: тест по счетоводство  (Re: kaloian)
От:Мими , 27.10.2008 13:05
Отговори Цитирай

Щом не можеш да отговориш на тези въпроси, защо кандидатстваш за тази работа. Явно не си за нея. А и след като те вземат ще разберат , че не си компетентен. Ако ти зададат устни въпроси и ти не отговориш ?

Re: тест по счетоводство  (Re: kaloian)
От:гост , 27.10.2008 15:15
Отговори Цитирай

Мими, не бъди толкова остра, всеки започва от някъде.
Още повече, че може да кандидатства за оперативен счетоводител и се предполага, че ще има кой да го напътства от време на време

Re: тест по счетоводство  (Re: kaloian)
От:гост , 11.11.2008 10:09
Отговори Цитирай

Абе хора вие като сте почвали всичко ли сте знаели? И аз съм на нивото на Калоян, но няма нищо срамно да знаете! Не е срамно да не знаеш, срамно е да не питаш!

Re: тест по счетоводство  (Re: kaloian)
От:KRIVIJ , 13.11.2008 15:06
Отговори Цитирай

Правилно - зависи от позицията - не кандидатства за ръководна позиция, а за работа, само , че ...... някои си слагат мнооого засукани въпроси за да имат поводи за НЕДОПУСКАНЕ на кандидата.Като му сложат изискване "перфектен английски" и ... години стаж по специалността ....... елата ни вижте какво става....

Re: Re: тест по счетоводство  (Re: KRIVIJ)
От:KRIVIJ , 13.11.2008 15:07
Отговори Цитирай

Първоначалния въпросник е, ДОСТА ЕЛЕМЕНТАРИН И ....би трябвало всеки решил да работи тая професия/занаят/ да понаучи нещо все пак.

Re: тест по счетоводство  (Re: kaloian)
От:Незнайко , 18.11.2008 17:07
Отговори Цитирай

Перфектен отговор на Нева , но има още една ставка по ЗДДС - нулева !


Страници: първа напред  1  2  назад последна

Тема (Re: kaloian):
Автор:

Мнение:
  
линк картинка Направи bold Направи italic Направи подчертано
помощ още икони 

всички права запазени © 2006 pitam.info
всичко за фотографията