публикуване на отчетите за 2011
ВАЖНО: АНТИСПАМ ВЪПРОСЧЕ
Болничен лист, издаден от друг град
#JobOffer / Обява за работа
Търся ТРЗ с опит с Омекс
 
Дървовиден изглед |  Плосък изглед Нова тема
командировки
От:leden_ogan , 30.07.2008 08:37
Отговори Цитирай

Работя в предприятие с филиали в различни градовел работодателя отказва плащането на дневни командировъчни когато ни праща до филиалите с мотива, че сме в рамките на предприятието. С това не се ли нарушава наредбата за командировките в страната и изискването за командироване в друго населено място ?

Re: командировки  (Re: leden_ogan)
От:krispi , 30.07.2008 09:12
Отговори Цитирай

леден огън какво място на работа е определено в твоя договор, ако пише Административна сграда на гр Х, то за всяко ходене до съседния клон в друг град ще дължи дневни, пътни и квартирни -ако има нощувка.

Re: командировки  (Re: leden_ogan)
От:lansky , 30.07.2008 09:39
Отговори Цитирай

ако имате клон в румъния или германия - може би също ще сте в рамките на предприятието )))

Re: командировки  (Re: leden_ogan)
От:leden_ogan , 30.07.2008 15:19
Отговори Цитирай

по длъжностна характеристика пише, че работното място е административната сграда

Re: командировки  (Re: leden_ogan)
От:krispi , 30.07.2008 15:38
Отговори Цитирай

трябва да пише и града...в гр София, работно място....
иначе се разбира седалището на фирмата, което в твоя случай в града е сградата
всичко извън нея се счита за командировка

Re: командировки  (Re: leden_ogan)
От:leden_ogan , 30.07.2008 15:59
Отговори Цитирай

значи имаме право на дневни командировки. подготвили сме искане до работодатела за плащане на дневните командировъчни. Ако откаже ще уведомим инспекцията по труда. Нещо повече да ни посъветвате ?

Re: командировки  (Re: leden_ogan)
От:858 , 30.07.2008 16:03
Отговори Цитирай

Прочетете наредбата за командировките, може да се окаже, че нямате право на дневни.

Re: командировки  (Re: leden_ogan)
От:leden_ogan , 30.07.2008 16:07
Отговори Цитирай

четем я , но е въпрос на тълкуване.
ето и отговора ни от ОИТ - Пловдив:ДО
СИНДИКАТ ЗАЩИТА
zashtita_bdz@abv.bg


ОТНОСНО: постъпил от Вас запитване с вх. № А-94-0025 от 28.05.2008г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с постъпилото от Вас запитване, Дирекция “Инспекция по труда” - Пловдив, Ви дава следното принципно становище:
Командироването е законова възможност за работодателят да измени временно мястото на работа на негови работници или служители. Правната уредба на командироването на територията на страната се съдържа в Кодекса на труда и Наредба за командировките в страната.
Съгласно чл. 121 от КТ когато нуждите на предприятието налагат, работодателят може да командирова работника или служителя за изпълнение на трудовите задължения извън мястото на постоянната му работа. Командироването се извършва с писмена заповед, издадена от работодателя или упълномощено от него длъжностно лице и съдържаща определени реквизити. В заповедта следва да са посочени наименованието на предприятието и длъжностното лице, което издава заповедта; трите имена и длъжността на командированото лице; както и мястото на командироването. В заповедта се формулира точно задачата, за която лицето се командирова; времетраенето на командировката; командировъчните дневни, пътни, и квартирни пари, на които командированият има право; начинът на пътуването и други данни, които имат значение за определяне правото и размера на командировъчните пътни пари. Определя се още как ще бъде отчетена извършената работа.
Командировките се определят в календарни дни и включват дните за изпълнението на задачата, дните на пътуването и почивните и празничните дни.
Изменение на времетраенето на командировката или други промени могат да се извършват само с нова писмена заповед.
Заповедта за командировка или командировъчното удостоверение се заверява и датира от упълномощено служебно лице и се подпечатва с печата на предприятието, в което е командировано лицето. Задължително се отбелязва дали е ползувана служебно безплатна храна или безплатна квартира.
Съгласно чл. 3 от Наредбата за командировките в страната командированият спазва установеното работно време на предприятието, в което е командирован.

Командированият за времето на командировката има право да получи освен брутното си трудово възнаграждение и командировъчни пари при условията и в размерите, определени с Наредбата за командировките в страната. Брутното трудово възнаграждение не може да бъде по-малко от определеното по чл. 228 от КТ.
Командировъчните пари се заплащат от работодателя, командировал работника или служителя.
Не се считат командировани лицата, които:
- извършват постоянната си работа през време на пътуването - работници от локомотивни и други превозни бригади, шофьори, летци, моряци, ловни и риболовни надзиратели от подвижната охрана и др.;
- изпълняват служебни задачи в границите на населените места, където е мястото на работата им, определено при възникване на трудовото правоотношение;
- пътуват като пласьори на материали, стоки, продукция и в други случаи по граждански договори без предварително определен маршрут и възнаграждението им се определя в процент върху реализирания приход - оборот.
Не се заплащат командировъчни пари на работниците, които получават допълнителни възнаграждения, включващи и командировъчните пари, освен ако с акт на МС е предвидено друго.
Според закона времетраенето на една командировка в страната може да продължи не повече от 30 календарни дни без прекъсване.
В случай, че се налага командироване за срок, по-дълъг от 30 календарни дни, то задължително се извършва с писмено съгласие на работника или служителя.


ТМ/ТМ ДИРЕКТОР :
/инж. Ат. Чернаев/

Re: командировки  (Re: leden_ogan)
От:krispi , 30.07.2008 16:17
Отговори Цитирай

и стигаме до това, че се води командировка :)

Re: Re: командировки  (Re: leden_ogan)
От:858 , 31.07.2008 15:53
Отговори Цитирай

Въпросът не е дали и как работодателят би могъл да ви командирова, а дали следва да ви бъдат изплащани дневни пари.

НАРЕДБА ЗА КОМАНДИРОВКИТЕ В СТРАНАТА
Чл. 19 На командирования, когато остава да нощува в мястото на командировката, се заплащат дневни пари в размер 20 лв. за всеки ден от командировката.
(2) На командирования, който изпълнява служебните си задължения през по-голямата част от работното време в друго населено място без нощуване, се изплащат дневни пари в размер 50 на сто от размера по ал. 1.
Чл. 23 Не се заплащат дневни пари при ползване служебно на целодневна безплатна храна в мястото на командировката или когато тя се изпълнява в мястото, където фактически живее командированият или неговото семейство.

отговор от ОИТ - Пловдив до СИНДИКАТ ЗАЩИТА
Не се заплащат командировъчни пари на работниците, които получават допълнителни възнаграждения, включващи и командировъчните пари, освен ако с акт на МС е предвидено друго.

Re: Re: командировки  (Re: lansky)
От:858 , 31.07.2008 15:56
Отговори Цитирай

За Румъния е напълно възможно.

НАРЕДБА ЗА СЛУЖЕБНИТЕ КОМАНДИРОВКИ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В ЧУЖБИНА
Чл. 21. На лицата, които в изпълнение на служебни задължения престояват по-малко от едно денонощие на територията на съседна на Република България държава, се полагат дневни пари в размер 35 на сто от дневните пари за съответната държава, ако престоят на лицата е повече от 4 часа.

Re: командировки  (Re: leden_ogan)
От:Тодинова , 04.09.2008 14:11
Отговори Цитирай

Здравейте,
Тъй като нашата счетоводителка не е наясно какви са дневните за чужденец, който трябва да дойде в България за поправка на една апаратура, някой би ли ми казал къде да намеря съответния документ. Доколкото знам дневните трябва да са 35 евро, както е в европейския съюз.

Re: командировки  (Re: leden_ogan)
От:lansky , 04.09.2008 14:27
Отговори Цитирай

чужденеца няма ли да ви пусне фактура - така звучи, че ще дойде да ви свърши услуга, а вие ще му платите командировъчно... той ваш работник ли е???

Редактирано от администратора, 04.09.2008 14:27

Re: командировки  (Re: leden_ogan)
От:тодинова , 04.09.2008 14:42
Отговори Цитирай

Не е наш работник, всъщност идва за диагностика, за което не иска допълнително заплащане. Иска само да му се изплатят дневни - 35 евро, и съответно да му се плати хотела и пътя

Re: командировки  (Re: leden_ogan)
От:lansky , 04.09.2008 16:32
Отговори Цитирай

е не говорим за командировка тогава а за възнаграждени е в размера на.....


Страници: първа напред  1  2  назад последна

Тема (Re: leden_ogan):
Автор:

Мнение:
  
линк картинка Направи bold Направи italic Направи подчертано
помощ още икони 

всички права запазени © 2006 pitam.info
всичко за фотографията